Others weblink

Powered by  MyPagerank.Net

Sabtu, 13 Julai 2013

Penjilidan Al-Quran di Zaman Khalifah Abu Bakar Shidiq ra.


Setelah Rasulullah s.a.w wafat, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Saat itu hampir seluruh kabilah-kabilah Arab kembali murtad dan sebahagian membangkang dengan menolak untuk membayar zakat, karena mereka mengira kekuatan Islam sudah pudar setelah meninggalnya Rasulullah s.a.w. Untuk mengatasi kemurtadan dan pembangkangan khabilah-khabilah Arab itu Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk menundukkan mereka dan menyeru kembali kepada Islam yang dikenal sebagai “perang ridah”. 

Disamping itu di daerah Yamamah –Arab Selatan- muncul Musailamah Al-Khazab –sang pendusta- yang mengaku sebagai nabi. Khalifah Abu Bakar memeranginya yang dikenal sebagai “perang Yamamah”. Pada berbagai peperangan-peperangan tersebut banyak qari dan pengahafal Al-Qur’an dari kalangan sahabat nabi yang gugur. Umar Bin Khattab yang merupakan penasehat utama Khalifah Abu Bakar merasa khawatir Al-Qur’an akan punah bersama banyaknya qari yang gugur tersebut.

Sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran - Bhg 1
Di zaman Rasulullah s.a.w ayat Al-Qur’an yang turun dihafal oleh beliau “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya” (QS Al-Qiyamah [75] : 17-18).

Oleh karena itu beliau merupakan hafidz (penghafal) Al-Qur’an yang pertama dan maha guru pemberi contoh panutan paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya.

Kedudukan Juz dalam Al-Quran


Urutan pembahagian juz dalam Al Quran:
(Contoh : Juz ke-5 bermula ayat ke-24 dalam Surah An Nisaa')

Juz Surah Ayat

1 Al Faatihah
2 Al Baqarah 142 
3 Al Baqarah 253 
4 Ali 'Imran 92 
5 An Nisaa' 24 
6 An Nisaa' 148 
7 Al Maa-idah 83 
8 Al An'aam 11 
9 Al A'raaf 88 
10 Al Anfaal 41 
11 At Taubah 94 
12 Huud
13 Yusuf 53 
14 Al Hijr
15 Al Israa'
16 Al Kahfi 75 
17 Al Anbiyaa'
18 Al Mu'minuun
19 Al Furqaan 21 
20 An Naml 60 
21 Al 'Ankabuut 45 
22 Al Ahzab 31 
23 Yaasiin 22 
24 Az Zumar 32 
25 Fushshilat 47 
26 Al Ahqaaf
27 Adz Dzaariyaat 31 
28 Al Mujaadilah
29 Al Mulk
30 An Naba' 1

Dicatat oleh Al-kuliyyah tv3 .

Surah-surah dalam Al-Quran mengikut urutan

Sebagaimana yang kita tahu,Al-Qur'an terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6236 ayat menurut riwayat Hafsh, 6262 ayat menurut riwayat ad-Dur, atau 6214 ayat menurut riwayat Warsy. Surah-surah dalam Al-Qur'an terbagi atas surah-surah makkiyah dan madaniyah tergantung pada tempat dan waktu penurunan surah tersebut (Mekkah atau Madinah, sebelum atau sesudah hijrah). 

Berikut ini merupakan daftar surah dalam Al-Qur'an berdasarkan Mushaf Al-Qur'an Utsmani. Jumlah surah ada 114 surah terbagi menjadi 2 tempat pewahyuan: Makkah dan Madinah dan ayat berjumlah 6236 ayat menurut riwayat Hafsh.